Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Maturalny

 

WAŻNE INFORMACJE

MATURA 2021

 

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2020/21
UCZEŃ, KTÓRY ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ DO 30 WRZEŚNIA 2019

 

TERMIN SKŁADANIA OSTATECZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA 7 LUTEGO 2021r.

 

Absolwenci z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.

 

Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE – wypełnia deklarację (1a) i składa ją – wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2.) – do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2020 r.

 

 Deklaracje dla tegorocznych maturzystów oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę do roku 2019/20 - 1a - do pobrania w załączniku

  deklaracja matura 2021

Ważne informacje:

  Procedury organizowania egzaminu maturalnego 2021

  Terminy egzaminów 2021

    Terminy dla uczniów klas maturalnych 2021

 

Więcej informacji o egzaminie maturalnym na: http://www.oke.krakow.pl/inf oraz https://cke.gov.pl/

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120406280&org#organizacja

 MATURA '2020

AKTUALNY HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO:

8 CZERWCA 2020 - JĘZYK POLSKI 
9 CZERWCA 2020 - MATEMATYKA

10 CZERWCA 2020 - JĘZYK ANGIELSKI

Szczegółowy harmonogram w linku poniżej komunikatu.

 W związku z sytuacją epidemiczną w kraju Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania
i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych:  maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.
Najważniejsze kwestie dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim zdającym oraz członkom zespołów nadzorujących.
W zakładce EGZAMINY / Dodatkowe informacje dla zdających egzaminy znajdują się załączniki zawierające najistotniejsze informacje podane przez Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, a także szczegółowe procedury obowiązujące w naszej szkole.

Wytyczne obowiązkowe

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Anna Dyrek - p.o. dyrektora ZSB

 Nowy harmonogram egzaminu maturalnego oraz inne ważne informacje:

 Szczegółowy harmonogram matur:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram%20AKTUALIZACJA.pdf

 PROCEDURY I PRZEBIEG EGZAMINU:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200520%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

 http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200602%20Egzamin%20maturalny%202020.pdf

 http://www.oke.krakow.pl/inf/article.php?story=20200521103028192

 W PRZYPADKU, GDY ZDAJĄCY Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU USTNEGO LUB PISEMNEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, MA PRAWO ZDAWAĆ EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM (W LIPCU). ZDAJĄCY LUB JEGO RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO DYREKTORA SZKOŁY UDOKUMENTOWANY WNIOSEK
( DO POBRANIA ZE STRONY OKE LUB W SZKOLE) NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU.


* procedury i informacje o sposobie organizacji egzaminu maturalnego, terminy, komunikaty o dostosowaniach i o przyborach, wzór deklaracji i inne przydatne informacje

* standardy egzaminacyjne, informatory, zbiory zadań, arkusze z poprzednuch sesji egzaminacyjnych


*   Tematy prezentacji na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego 2015

 strony otwierają się w nowym oknie, zapraszamy :)

 

             

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2019/20 (zamieszczono wrzesień 2019 na czerwono aktualizacja 20 maja 2020)
UCZEŃ, KTÓRY ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ DO 30 WRZEŚNIA 2019

TERMIN SKŁADANIA OSTATECZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA 7 LUTEGO 2020r.

Absolwenci z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.

Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE – wypełnia deklarację (1a) i składa ją – wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2.) – do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2019 r.

  DEKLARACJE DO POBRANIA W SZKOLE LUB ZE STRONY www.oke.krakow.pl

załącznik do procedur 1a_N   - dla maturzystów z roku szkolnego 2019/2020 oraz absolwentów technikum z roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

załącznik do procedur 1d_S     - dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 Absolwenci z poprzednich lat powinni upewnić sie, czy muszą wnieść opłatę za egzamin.
Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny;

2. w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili.

  Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

  Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

  Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

  Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 PISEMNE EGZAMINY MATURALNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 8-26 czerwca 2020.

EGZAMINY USTNE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE tylko dla osób starających się o wstęp na uczelnię zagraniczną.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU EGZAMINU, DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW DOPUSZCZONECH DO UŻYTKU ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOCIE NA PARTERZE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE www.krakow.pl (link powyżej)

 EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 9.00, (LUB 14.00 – PATRZ GABLOTA) ALE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA GODZINĘ PRZED EGZAMINEM  W CELU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU PROCEDUR EGZAMINACYJNYCH I KODOWANIA ARKUSZY.

PO ROZPOCZĘCIU EGZAMINU ZDAJĄCY NIE BĘDĄ WPUSZCZENI DO SALI.

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:  DOWÓD OSOBISTY I CZARNY DŁUGOPIS.

ZDAJĄCY EGZAMIN Z MATEMATYKI POWINNI MIEĆ LINIJKĘ, CYRKIEL ORAZ KALKULATOR PROSTY

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH ZOSTANIE OGŁOSZONY DO 4 MARCA 2020r.

 W PRZYPADKU, GDY ZDAJĄCY Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU USTNEGO LUB PISEMNEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, MA PRAWO ZDAWAĆ EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM (W CZERWCU). ZDAJĄCY LUB JEGO RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO DYREKTORA SZKOŁY UDOKUMENTOWANY WNIOSEK
( DO POBRANIA ZE STRONY OKE LUB W SZKOLE) NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU Z DANEGO PRZEDMIOTU.


WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

absolwentom odbędzie się 11 sierpnia 2020

Począwszy od tego dnia, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG punkty uzyskane za każde zadanie wraz z przypomnieniem treści zadań. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa.

 Logowanie do systemu OBIEG odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz hasła, które uczniowie otrzymali w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do dyrektora szkoły.

ABSOLWENTOM, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW I NIE ZDALI TYLKO JEDNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZDAWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO W SIERPNIU POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA WYDANIA WYNIKÓW (czyli do 14 sierpnia).

 

 OPŁATY ZA EGZAMIN

Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie od dnia 1 stycznia do 7 lutego.

Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na stronie OKE znajdzie się także kalkulator opłat, który umożliwi absolwentom sprawdzenie czy powinni zapłacić za egzaminy.

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a) wraz z dowodem wpłaty należy złożyć do dyrektora OKE w Krakowie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego. Kopię dowodu wpłaty należy złożyć do dyrektora szkoły, w której absolwent składa deklarację.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Wniosek o zwolnienie z opłaty

Absolwent może zwrócić się do dyrektora OKE w Krakowie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( Zał. 26 b ) z powodu niskiego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (szczegółowa informacja znajduje się we wniosku).

 

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do OKE w Krakowie nie później niż do dnia 31 grudnia.

 

 
 

 Dla zainteresowanych:

*   Tematy prezentacji na ustnym egzaminie z jezyka polskiego 2014/2015