Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 w ZSB Jasło

 

 

 

 

 

 

* oddział zostanie uruchomiony przy pełnym naborze 

 

Kandydaci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie.Skierowanie na badania należy pobrać w sekretariacie szkoły od dnia 1 marca 2017 roku.

 → powrót na początek strony

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 → powrót na początek strony

 

 

 → powrót na początek strony


 

TERMINARZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REKRUTACJĄ KANDYDATÓW

 

do klas I na rok szkolny 2017/2018

 

 

1

od 25 kwietnia do 31 maja  2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

2

od 24 do 28 czerwca 2017 r. do godz. 15

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

3

od 29 do 30 czerwca
2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

4

1 lipca 2017 r.
do godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

5

od 1 lipca
do 4 lipca 2017 r. 

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

6

od 1 lipca
do 12 lipca 2017 r. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

7

13 lipca 2016 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8

13 lipca 2017 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 

 → powrót na początek strony