Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

NABÓR ELEKTRONICZNY

NABÓR ELEKTRONICZNY DO KLAS PIERWSZYCH 

 

Nabór elektroniczny od kilku lat prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, w którym gromadzone są dane na temat szkół, tworzonych przez nie oddziałów oraz pełne informacje na temat kandydatów.
Ważnym celem wykorzystania systemu komputerowego w trakcie rekrutacji jest ograniczenie liczby dokumentów i liczby wizyt kandydata w szkołach. W tradycyjnym przypadku, kandydując do trzech szkół uczeń musiał wszystkie je odwiedzić i we wszystkich złożyć podania.
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

Każdy kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej jest rejestrowany w systemie przez macierzyste gimnazjum. Po zarejestrowaniu otrzymuje swój identyfikator i hasło. Bezpośrednio po wejściu na stronę internetową systemu vEdukacja Nabór tj.

www.podkarpacie.edu.com.pl/Kandydat

Kandydat dokonuje wyboru trzech szkół (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy dokonywaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów.


Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której najbardziej mu zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji. Przykładowo poniżej przedstawiono dwa różne sposoby konstruowania listy preferencji:

Sposób I :

1.      Klasa 1a ze szkoły X

2.      Klasa 1a ze szkoły Y

3.      Klasa 1c ze szkoły Z

4.      Klasa 1b ze szkoły Y

5.      Klasa 1d ze szkoły X


Sposób II :

1.      Klasa 1a ze szkoły X

2.      Klasa 1b ze szkoły X

3.      Klasa 1c ze szkoły X

4.      Klasa 1d ze szkoły X

5.      Klasa 1b ze szkoły Y

6.      Klasa 1d ze szkoły Y

7.      Klasa 1a ze szkoły Y


Jeśli kandydatowi zależy na dostaniu się do konkretnej szkoły bez względu na kierunek kształcenia to wybiera sposób II, natomiast, gdy zależy mu na konkretnym kierunku kształcenia wybiera sposób I. Długość listy preferencji jest dowolna i zależy wyłącznie od kandydata.

Ważne!!! Należy pamiętać, że im dłuższa jest lista preferencji, tym większe szanse kandydata na to, że zostanie przyjęty.

Szkoła pierwszego wyboru dla kandydata jest to szkoła otwierająca klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata, czyli tę, na której kandydatowi najbardziej zależy. Punkt Naboru właściwy dla szkoły pierwszego wyboru zajmuje się obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty oraz wykonuje inne czynności związane z obsługą kandydata.

Uwaga: Kandydat po wprowadzeniu swoich preferencji, dokonuje wydruku podania z systemu, podpisuje przez siebie i rodziców, bądź prawnego opiekuna i przekazuje je tylko do szkoły pierwszego wyboru, która dokonuje weryfikacji zgłoszenia.


Weryfikacja zgłoszeń jest to sprawdzenie otrzymanego od kandydata dokumentu papierowego (na tym etapie podania) pod względem formalnym oraz porównanie zawartości tego dokumentu z danymi znajdującymi się w bazie danych systemu, a następnie na tej podstawie jego zaakceptowanie bądź odrzucenie.
Weryfikacji dokonuje się celem uwierzytelnienia danych przechowywanych w centralnej bazie danych. Od chwili zaakceptowania zgłoszenia zablokowana zostaje możliwość dokonywania zmian w zgłoszeniu, dzięki czemu wprowadzone dane są wiarygodne i mogą służyć w dalszej części procesu rekrutacji.

Poza drukiem podania system generuje również druk potwierdzenia przyjęcia podania przez szkołę. Na druku tym szkoła przyjmująca od kandydata podanie potwierdza, że podanie to zostało złożone.

Uwaga : Na wspomnianym powyżej potwierdzeniu szkoła stwierdza jedynie, że kandydat dostarczył podanie. Nie jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, że podanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez szkołę.

Ważne

Poinformuj  szkołę pierwszego wyboru o szkołach spoza systemu, do których starasz się o przyjęcie.

Upoważniony pracownik szkoły zrobi na Twoim podaniu stosowną adnotację, o szkole do której chciałbyś uczęszczać. Nie zmniejszy to Twoich szans na przyjęcie do szkół w Powiecie Jasielskim, ale pozwoli na lepszą oceną stanu rekrutacji. W przypadku, gdy znajdziesz się na liście przyjętych kandydatów, bądź uprzejmy poinformować szkołę I wyboru, gdzie zostałeś przyjęty.
Podobnie, jak dane osobowe i teleadresowe, również oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz inne osiągnięcia uczniów będą przekazywane do systemu vEdukacja Nabór przez macierzyste gimnazja uczniów.

Przydział do klas następuje w terminie ustalonym w harmonogramie prowadzenia naboru (dostępny w każdym gimnazjum).

Po dokonaniu przydziału kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej, każde gimnazjum może pobrać z systemu listy swoich uczniów zawierające informacje o ich losach – do którego oddziału, w której szkole zostali przyjęci.

Następnie kandydat, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi potwierdzić wolę uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, do której został przyjęty, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach
z egzaminu gimnazjalnego.

NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYM, ŻE ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW POTWIERDZA WOLĘ UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ I JEST OBOWIĄZKOWE.

WAŻNE:

Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

dla absolwentów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej

1

13 maja – 19 czerwca  2019

Składanie wniosków przez kandydatów o przyjęcie do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 

2

21 – 25 czerwca 2019
do godz. 15

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

  • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz
  • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

przez kandydatów do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 

zamieszkałych poza powiatem jasielskim

3

5 lipca 2019 

do godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 

4

5 – 10 lipca 2019 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkole I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 
oraz dostarczenie dokumentów:

  • oryginału  świadectwa ukończenia gimnazjum i
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

oraz

  • 2 zdjęcia
  • zaświadczenia lekarskiego o zdolności kandydata do nauki w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej

5

12 lipca 2019  do godz. 10.00

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do Technikum Nr 5 lub Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 5 w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle 
UCZNIOWIE SPOZA POWIATU JASIELSKIEGO


Uczniowie spoza powiatu jasielskiego, starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w naszym Powiecie, udają się do szkoły, którą wybrali i tam zostaną zarejestrowani do systemu, dalsza procedura przebiegać będzie tak jak powyżej.

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  • można kandydować do trzech szkół (nie do zespołów szkół)
  • w każdej z wybranych szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę klas. Im więcej klas zostanie wskazanych w podaniu, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
  • wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.

Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych klas do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta klasa, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś ze wskazanych klas. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej klasy, a pozostałe klasy z listy nie będą już rozpatrywane.