Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Aktualności

22 czerwca 2017 13:03 | Aktualności

Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 6 czerwca 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2017/2018. Zgodnie z przedmiotową uchwałą nabór wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic szkół zawodowych) prowadzony będzie w terminie od 23 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017.

Zgodnie z regulaminem o stypendiu może sie ubiegać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe, zapisane w ust.1 pkt 1 oraz przynajmniej jedno z kryteriów zapisanych w ust.1 pkt 2.

1)            kryteria obowiązkowe:

a)    pobieranie nauki w co najmniej 2 klasie ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej,

b)    złożenie wniosku,

c)    stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego lub uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,

d)    nieuzyskiwanie w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego ze środków unijnych,

e)    średnia ocen z wszystkich przedmiotów na poziomie nie niższym niż 4,30 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

f)     średnia ocen z 3 wybranych przedmiotów zawodowych (w przypadku braku trzech przedmiotów zawodowych na świadectwie - z 2 przedmiotów zawodowych i 1 przedmiotu „ogólnego” powiązanego z zawodem realizowanego na poziomie rozszerzonym. W przypadku gdy na świadectwie znalazłby się tylko 1 przedmiot zawodowy – średnia ocen dotyczy: 1 przedmiotu zawodowego i dwóch przedmiotów „ogólnych” powiązanych z zawodem realizowanych na poziomie rozszerzonym) na poziomie nie niższym niż 5,00 obliczona w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń,

g)    dochód w rodzinie ucznia przypadający na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium (tj. rok 2016), nieprzekraczający dwukrotności progu określonego w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 poz.1518 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą o świadczeniach rodzinnych (2 x 674 zł = 1348 zł), natomiast w sytuacji, gdy członkiem rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (definicja dziecka niepełnosprawnego zgodna z art. 3 pkt 9 Ustawy), dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 1528 zł (2 x 764 zł). Dochód na jednego członka rodziny przekraczający odpowiednio kwoty 1348 zł i 1528 zł uniemożliwia otrzymanie stypendium.

Zastrzega się, że w przypadku posiadania przez rodzinę ucznia gospodarstwa rolnego, dochód rodziny z tego tytułu ustalony zostanie na podstawie przeciętnej liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.,

h)   opracowany Indywidualny Plan Rozwoju edukacyjnego, tj. zindywidualizowany program rozwoju edukacyjnego ucznia szczególnie uzdolnionego, opracowany do realizacji w roku szkolnym 2017/2018.

2)            kryteria dodatkowe:

a)    szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych z zawodem,

b)    inne osiągnięcia edukacyjne w zakresie przedmiotów zawodowych lub przedmiotów „ogólnych”, powiązanych  z zawodem

Wniosek przygotowuje:

1)  Wnioskodawca (Dyrektor szkoły) we współpracy z rodzicem i niepełnoletnim uczniem oraz Opiekunem dydaktycznym

lub

2)  Wnioskodawca we współpracy z pełnoletnim uczniem i Opiekunem dydaktycznym,

Uczniowie, którzy spełniają wymagane kryteria, mogą wybrać sobie opiekuna dydaktycznego (powienien to być nauczyciel przedmiotów zawodowych, który opracuje Indywidualny Plan Rozwoju) i  zgłosić się do dyrektora szkoły do dnia 30 czerwca 2017r. w celu wspólnego przygotowania wniosku.

Treść regulaminu i szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-z-2  w zakładce Dokumenty do pobrania oraz Nabór.

Przeczytano: 801 razy. Wydrukuj|Do góry