Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Misja i wizja szkoły

     Misję Szkoły określa wstęp do Ustawy o systemie oświaty –  "Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.

 

Celem rozwoju Zespołu Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle jest stworzenie szkoły jakości, miejsca wychowania i kształcenia, pola do kreowania postaw opartych na powszechnie uznawanych wartościach.

 

MISJA SZKOŁY


 • jesteśmy dla dzieci

 • umożliwiamy zdobywanie wiedzy i umiejętności

 • oferujemy wysoki poziom kształcenia

 • kształtujemy postawy patriotyczne

 • przekazujemy wartości moralne i etyczne

 • mamy własna tożsamość

 • przygotowujemy do udziału w konkursach i olimpiadach

 • mamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

 • pomagamy uczniom w wyborze zawodu oraz w wyborze dalszej drogi kształcenia

 • jesteśmy otwarci na problemy dzieci i rodziców

 • dbamy o zdrowie dzieci

 • otaczamy opieką dzieci z rodzin potrzebujących pomocy

 • wdrażamy do samorządności

 • przygotowujemy do życia rodzinnego

 • współpracujemy z organizacjami działającymi na rzecz nauki, opieki i wychowania

 

WIZJA SZKOŁY


 • w naszej szkole najważniejsza jest: OJCZYZNA, NAUKA, PRACA

 • nasza szkoła to dobra szkoła

 • uczniowie są dobrze przygotowani do: egzaminów, kontynuowania nauki, wykonywania zawodu

 • przeprowadzamy egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego

 • przeprowadzamy szkolenia

 • nasi uczniowie są kulturalni, inteligentni, chętnie niosą pomoc potrzebującym,

 • dbają o środowisko

 • w naszej szkole rozwijamy zainteresowania, pogłębiamy wiedzę, szanujemy poglądy innych

 • wychowujemy zgodnie ze społeczną nauką Kościoła przy poszanowaniu wartości uniwersalnych

 • pracownicy są kompetentni i wysoko wykwalifikowani

 • w szkole panuje dobra atmosfera, szkolne obiekty mają wysoki standard, profesjonalne wyposażenie, otoczenie dobrze utrzymane

 • uczniowie potrafią aktywnie poszukać pracy