Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Projekty współfinansowane ze środków UE w ramach EFS, wdrożone przez MEN, realizowane w ZSB

 

 

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrożone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizowane w ZSB;

 • I. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece (12 XII 2005)
  V Liceum Profilowane - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

-więcej-

 

 • II. Pracownie Komputerowe dla Szkół (2 VI 2006)
  Technikum Nr 5 - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

-więcej-

 

 • III. Pracownie Komputerowe dla Szkół (30 VI 2008)
  Technikum Nr 5 - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

-więcej-

 

 • IV. Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych - cz.III zawód nr 24 - technik geodeta; Technikum Nr 5- ZSB Jasło

 

 

 

 

 


*************************************************************************

szczegóły

*************************************************************************

A. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrożone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, realizowane w ZSB;


Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”

 

I. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotece (12 XII 2005)
V Liceum Profilowane - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ w BIBLIOTECE

V LICEUM PROFILOWANE - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w JAŚLE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

 

W grudniu 2005 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle nastąpiła od dawna oczekiwana realizacja projektu „INTERNETOWE CENTRA INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH i PEDAGOGICZNYCH”.

Projekt wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, zakłada m.in.

 • Podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie.

 • Ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli.

 • Zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych.

 • Wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej.

 • Wspieranie realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej.

 • Wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego.

 • Wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej,

 • Umożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym.

 • Stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.

 • Powszechne udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów bibliotek pedagogicznych dla potrzeb czytelników, w tym poprzez sieć Internet.

W ZSB prowadzono intensywne prace zmierzające do spełnienia wymagań projektu. Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez organ prowadzący oraz zawartym porozumieniom lokalnym możliwe było odpowiednie przygotowanie pomieszczenia biblioteki (meble, instalacja elektryczna, zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

W ramach projektu nasza placówka została wyposażona w dobrej jakości sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Biblioteka otrzymała 4 stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows, ma zainstalowany pakiet edukacyjny. Wszystkie stanowiska komputerowe posiadają dostęp do Internetu.

Z ICIM można korzystać w celach edukacyjnych, kształcenia ustawicznego i samokształcenia. Użytkownicy ICIM mogą liczyć na pomoc opiekuna ICIM przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przy wyszukiwaniu informacji.

-powrót do początku strony-

 

II. Pracownie Komputerowe dla Szkół (2 VI 2006)
Technikum Nr 5 - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

TECHNIKUM NR 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w JAŚLE

 

W czerwcu 2006 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle rozpoczęto realizację projektu:

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”.

Projekt wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, zakłada m.in.:

ØPodnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie

ØPomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:

owspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,

opromocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,

owspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,

ozwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),

oupowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,

owyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,

owspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.

Øprzygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,

Øumożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów,

Øwdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,

Øumożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

Øpomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,

Øpodniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,

Øpromowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),

Øpromowanie w społeczności szkolnej różnych form kształcenia ustawicznego,

Øwyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy,

Øusprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

 

W ZSB prowadzono intensywne prace zmierzające do spełnienia wymagań projektu. Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez organ prowadzący oraz zawartym porozumieniom lokalnym możliwe było odpowiednie przygotowanie pomieszczenia biblioteki (instalacja elektryczna, zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

W ramach projektu nasza placówka została wyposażona w dobrej jakości sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Szkoła otrzymała :

Ø19 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)

Ø1 serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym

Ø2 drukarki sieciowe

Ø2 skanery

Ø1 wideoprojektor

Ø1 komputer przenośny

Øurządzenia sieciowe i budowę sieci

Ø1 kpl. oprogramowania edukacyjnego

Cztery stanowiska komputerowe dla uczniów wraz z jedną drukarką sieciową i jednym skanerem stanowią wyposażenie multimedialnego centrum informacji (MCI)

Komputer przenośny i wideoprojektor stanowią mobilny zestaw multimedialny (MZM).

 

Z Pracowni Komputerowej, Multimedialnego Centrum Informacji, Mobilnego Zestawu Multimedialnego można korzystać w celach edukacyjnych, kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

Użytkownicy mogą liczyć na pomoc przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przy wyszukiwaniu informacji

 

-powrót do początku strony-

 

III. Pracownie Komputerowe dla Szkół (30 VI 2008)
Technikum Nr 5 - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Zadaniem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków dla przedsiębiorczości wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”.

PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ

TECHNIKUM NR 5 - ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH w JAŚLE

 

W czerwcu 2008 roku w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle ponownie rozpoczęto realizację projektu:

„PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ”.

Projekt wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, zakłada m.in.:

ØPodnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie

ØPomoc w rozwoju nowoczesnej struktury teleinformatycznej szkół i placówek oświatowych niezbędnej do:

owspierania systematycznego procesu doskonalenia nauczycieli, którzy są częścią kadr nowoczesnej gospodarki,

opromocji ustawicznego kształcenia się uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,

owspierania realizacji zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej różnych przedmiotów,

ozwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym poprzez dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego (komputer przenośny i wideoprojektor),

oupowszechniania różnych metod kształcenia na odległość,

owyrównywania szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,

owspierania integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności fizycznej i intelektualnej.

Øprzygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji poprzez zapewnienie możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów,

Øumożliwienie realizacji zadań szkoły wynikających z nauczania technologii informacyjnej, informatyki i innych przedmiotów,

Øwdrażanie uczniów do samokształcenia i samodzielnego poszukiwania informacji oraz promowanie różnych form komunikacji z wykorzystaniem lokalnej i globalnej sieci komputerowej,

Øumożliwienie uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

Øpomoc w pracy wychowawczej szkoły poprzez wspieranie procesów integracji uczniów,

Øpodniesienie jakości edukacji w kontekście możliwości wynikających z członkostwa w UE,

Øpromowanie wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora),

Øpromowanie w społeczności szkolnej różnych form kształcenia ustawicznego,

Øwyjście naprzeciw potrzebom kształcenia specjalistów z dziedzin informatycznych dyktowanym przez rynek pracy,

Øusprawnienie komunikacji w systemie oświaty.

 

W ZSB prowadzono intensywne prace zmierzające do spełnienia wymagań projektu. Dzięki środkom finansowym zapewnionym przez organ prowadzący oraz zawartym porozumieniom lokalnym możliwe było odpowiednie przygotowanie pomieszczenia biblioteki (instalacja elektryczna, zabezpieczenie przed kradzieżą) oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

W ramach projektu nasza placówka została wyposażona w dobrej jakości sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Szkoła otrzymała :

Ø19 stanowisk komputerowych dla uczniów (jednostka centralna z monitorem) wraz z oprogramowaniem podstawowym (system operacyjny, pakiet biurowy)

Ø1 serwer dla pracowni wraz z monitorem i systemem sieciowym

Ø2 drukarki sieciowe

Ø2 skanery

Ø1 wideoprojektor

Ø1 komputer przenośny

Øurządzenia sieciowe i budowę sieci

Ø1 kpl. oprogramowania edukacyjnego

Cztery stanowiska komputerowe dla uczniów wraz z jedną drukarką sieciową i jednym skanerem stanowią wyposażenie multimedialnego centrum informacji (MCI)

Komputer przenośny i wideoprojektor stanowią mobilny zestaw multimedialny (MZM).

 

Z Pracowni Komputerowej, Multimedialnego Centrum Informacji, Mobilnego Zestawu Multimedialnego można korzystać w celach edukacyjnych, kształcenia ustawicznego i samokształcenia.

Użytkownicy mogą liczyć na pomoc przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przy wyszukiwaniu informacji.

Dzięki realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, wdrożonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle funkcjonują:

ØInternetowe Centrum Informacji Multimedialnej działające od I kwartału 2006 roku w Bibliotece Szkolnej.

ØI Pracownia Komputerowa, Multimedialne Centrum Informacji, Mobilny Zestaw Multimedialny działające od III kwartału 2006 roku

ØII Pracownia Komputerowa, Multimedialne Centrum Informacji, Mobilny Zestaw Multimedialny, które rozpocznie działalność od września 2008 roku.

 

-powrót -