Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

MATURALNY

INFORMACJE ZE STRON CKE i OKE

MATURA '2018

* procedury i informacje o sposobie organizacji egzaminu maturalnego, terminy, komunikaty o dostosowaniach i o przyborach, wzór deklaracji i inne przydatne informacje

* standardy egzaminacyjne, informatory, zbiory zadań, arkusze z poprzednuch sesji egzaminacyjnych


* Tematy prezentacji na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego 2015

 

 strony otwierają się w nowym oknie, zapraszamy :)

 

               OGŁOSZENIE

UCZEŃ, KTÓRY ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ DO 30 WRZEŚNIA 2017

TERMIN SKŁADANIA OSTATECZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA 7 LUTEGO 2018r.

Absolwenci z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.

  DEKLARACJE DO POBRANIA W SZKOLE LUB ZE STRONY www.oke.krakow.pl

załącznik do procedur 1a_N   - dla maturzystów z roku szkolnego 2017/2018 oraz absolwentów technikum z roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017

załącznik do procedur 1d_S     - dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 

 PISEMNE EGZAMINY MATURALNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 4 - 24 MAJA 2018r.

EGZAMINY USTNE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE OD 9 DO 21 MAJA 2018r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU EGZAMINU, DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW DOPUSZCZONECH DO UŻYTKU ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOCIE NA PARTERZE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE www.krakow.pl (link powyżej)

 EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 9.00, (LUB 14.00 – PATRZ GABLOTA) ALE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA GODZINĘ PRZED EGZAMINEM  W CELU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU PROCEDUR EGZAMINACYJNYCH I KODOWANIA ARKUSZY.

PO ROZPOCZĘCIU EGZAMINU ZDAJĄCY NIE BĘDĄ WPUSZCZENI DO SALI.

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:  DOWÓD OSOBISTY I CZARNY DŁUGOPIS.

ZDAJĄCY EGZAMIN Z MATEMATYKI POWINNI MIEĆ LINIJKĘ, CYRKIEL ORAZ KALKULATOR PROSTY

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH ZOSTANIE OGŁOSZONY DO 4 MARCA 2017r.

 W PRZYPADKU, GDY ZDAJĄCY Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU USTNEGO LUB PISEMNEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, MA PRAWO ZDAWAĆ EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM (W CZERWCU). ZDAJĄCY LUB JEGO RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO DYREKTORA SZKOŁY UDOKUMENTOWANY WNIOSEK ( DO POBRANIA ZE STRONY OKE LUB W SZKOLE) NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU ZDANEGO PRZEDMIOTU.

OPŁATY ZA EGZAMIN OBOWIĄZUJĄ:
* ABSOLWENTÓW, KTÓRZY W UBIEGŁYCH LATACH ZADEKLAROWALI CHĘĆ ZDAWANIA EGZAMINU, ALE SIĘ NA NIEGO NIE ZGŁOSILI:
* ABSOLWENTÓW, KTÓRZY PRZYSTĘPUJĄ DO DANEGO EGZAMINU PO RAZ TRZECI I KOLEJNY.

Wpłatę 50 zł za egzamin maturalny należy wpłacać na konto OKE :
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy Kraków
Wpłaty należy dokonać w dniach od 1 stycznia do 7 lutego 2018 r.

W tytule przelewu należy wpisać:  

  • EM sesja 2018
  • imię, nazwisko i nr PESEL zdającego
  • nazwy przedmiotów, których dotyczy opłata

Najpóźniej do 7 lutego do OKE należy złożyć/przekazać dowód wpłaty razem z zał. 26 aWYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

absolwentom odbędzie się 3 lipca 2018r.

Począwszy od tego dnia, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG punkty uzyskane za każde zadanie wraz z przypomnieniem treści zadań. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa.

 Logowanie do systemu OBIEG odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz hasła, które uczniowie otrzymali w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do dyrektora szkoły.

ABSOLWENTOM, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW I NIE ZDALI TYLKO JEDNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZDAWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO W SIERPNIU.

 

Opłata za egzamin maturalny

 

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

 

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (przykład 1 i 2 w Zał. 26a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej formule”

 

 

 

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu

 

Podstawa prawna: § 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 357).

 

W związku z powyższym wszyscy absolwenci, którzy spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do dokonania opłaty za egzamin/egzaminy, do których zamierzają przystąpić w maju 2016 r.

 

Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2018 r.

 

Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na stronie internetowej OKE w Krakowie 1 stycznia 2018 r.

 

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a) wraz z dowodem wpłaty należy złożyć do dyrektora OKE w Krakowie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego.

 

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

 

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

 

Jak sprawdzić, czy za egzamin trzeba zapłacić?

 

Absolwent może sprawdzić swoją historię przystępowania do egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów:

 

  1. w swojej szkole macierzystej

 

 

lub

 

  1. w OKE w Krakowie, wysyłając e-mail na adres: oplatymaturalne@oke.krakow.pl

 

Uwaga!

 

e-mail należy podpisać, a w jego treści podać: imię i nazwisko, nr PESEL oraz egzaminy, do których chce się przystąpić.

 

Wniosek o zwolnienie z opłaty

 

Absolwent może zwrócić się do dyrektora OKE w Krakowie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( Zał. 26 b ) z powodu niskiego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (szczegółowa informacja znajduje się we wniosku).

 

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do OKE w Krakowie nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

 
 

 Dla zainteresowanych:

* Tematy prezentacji na ustnym egzaminie z jezyka polskiego 2014/2015