Masz problem? Chcesz zgłosić propozycję zmian w szkole? Masz ciekawy pomysł? Nie czujesz się bezpiecznie? Lubisz Naszą Szkołę? Opowiedz nam o tym: możesz zadać pytanie na szkolnej stronie internetowej **** możesz zadzwonić tel: 134463349 **** możesz napisać e-mail: xrodzice@gmail.com, xnauczyciel@gmail.com ****Zachęcamy wszystkich Uczniów, Rodziców i Nauczycieli do wyrażania opinii o szkole, zgłaszania pomysłów, proponowania zmian, informowania o problemach, zadawania pytań ****

Maturalny

INFORMACJE ZE STRON CKE i OKE

MATURA '2020

* procedury i informacje o sposobie organizacji egzaminu maturalnego, terminy, komunikaty o dostosowaniach i o przyborach, wzór deklaracji i inne przydatne informacje

* standardy egzaminacyjne, informatory, zbiory zadań, arkusze z poprzednuch sesji egzaminacyjnych


*   Tematy prezentacji na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego 2015

 

 strony otwierają się w nowym oknie, zapraszamy :)

 

               OGŁOSZENIE

UCZEŃ, KTÓRY ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO MUSI ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ WSTĘPNĄ DO 30 WRZEŚNIA 2019

TERMIN SKŁADANIA OSTATECZNEJ DEKLARACJI MATURALNEJ UPŁYWA 7 LUTEGO 2020r.

Absolwenci z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.

Uwaga: jeżeli absolwent zamierza ubiegać się o możliwość przystąpienia do egzaminu w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez dyrektora OKE – wypełnia deklarację (1a) i składa ją – wraz z wnioskiem i uzasadnieniem (zał. 2.) – do dyrektora macierzystej szkoły do 31 grudnia 2019 r.

  DEKLARACJE DO POBRANIA W SZKOLE LUB ZE STRONY www.oke.krakow.pl

załącznik do procedur 1a_N   - dla maturzystów z roku szkolnego 2019/2020 oraz absolwentów technikum z roku szkolnego 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

załącznik do procedur 1d_S     - dla absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015 i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

 Absolwenci z poprzednich lat powinni upewnić sie, czy muszą wnieść opłatę za egzamin.
Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny;

2. w latach ubiegłych (2005–2018) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili.

  Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

  Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

  Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

  Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 7 lutego 2020 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

 PISEMNE EGZAMINY MATURALNE ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 4- 23 MAJA 2020r.

EGZAMINY USTNE ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE OD 6 DO 25 MAJA 2020r.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU EGZAMINU, DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORAZ MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW DOPUSZCZONECH DO UŻYTKU ZNAJDUJĄ SIĘ W GABLOCIE NA PARTERZE SZKOŁY ORAZ NA STRONIE www.krakow.pl (link powyżej)

 EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 9.00, (LUB 14.00 – PATRZ GABLOTA) ALE NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ NA GODZINĘ PRZED EGZAMINEM  W CELU PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNYCH, ODBYCIA SZKOLENIA Z ZAKRESU PROCEDUR EGZAMINACYJNYCH I KODOWANIA ARKUSZY.

PO ROZPOCZĘCIU EGZAMINU ZDAJĄCY NIE BĘDĄ WPUSZCZENI DO SALI.

NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ:  DOWÓD OSOBISTY I CZARNY DŁUGOPIS.

ZDAJĄCY EGZAMIN Z MATEMATYKI POWINNI MIEĆ LINIJKĘ, CYRKIEL ORAZ KALKULATOR PROSTY

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM USTNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH ZOSTANIE OGŁOSZONY DO 4 MARCA 2019r.

 W PRZYPADKU, GDY ZDAJĄCY Z PRZYCZYN LOSOWYCH LUB ZDROWOTNYCH NIE MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU USTNEGO LUB PISEMNEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, MA PRAWO ZDAWAĆ EGZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM (W CZERWCU). ZDAJĄCY LUB JEGO RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MUSZĄ ZŁOŻYĆ DO DYREKTORA SZKOŁY UDOKUMENTOWANY WNIOSEK ( DO POBRANIA ZE STRONY OKE LUB W SZKOLE) NAJPÓŹNIEJ W DNIU EGZAMINU ZDANEGO PRZEDMIOTU.WYDAWANIE ŚWIADECTW MATURALNYCH

absolwentom odbędzie się 4 lipca 2020r.

Począwszy od tego dnia, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG punkty uzyskane za każde zadanie wraz z przypomnieniem treści zadań. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa.

 Logowanie do systemu OBIEG odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz hasła, które uczniowie otrzymali w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do dyrektora szkoły.

ABSOLWENTOM, KTÓRZY PRZYSTĄPILI DO WSZYSTKICH EGZAMINÓW I NIE ZDALI TYLKO JEDNEGO PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ZDAWANIA EGZAMINU POPRAWKOWEGO W SIERPNIU POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA DO TEGO EGZAMINU W TERMINIE 7 DNI OD DNIA WYDANIA WYNIKÓW (czyli do 11 lipca).

 

 

 OPŁATY ZA EGZAMIN

Opłata za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej komisji Egzaminacyjnej w Krakowie od dnia 1 stycznia do 7 lutego.

Numer konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podany na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na stronie OKE znajdzie się także kalkulator opłat, który umożliwi absolwentom sprawdzenie czy powinni zapłacić za egzaminy.

Informację o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów (Zał. 26 a) wraz z dowodem wpłaty należy złożyć do dyrektora OKE w Krakowie w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego. Kopię dowodu wpłaty należy złożyć do dyrektora szkoły, w której absolwent składa deklarację.

Brak opłaty za egzamin/egzaminy uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.

Wniosek o zwolnienie z opłaty

Absolwent może zwrócić się do dyrektora OKE w Krakowie z Wnioskiem o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów ( Zał. 26 b ) z powodu niskiego dochodu. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (szczegółowa informacja znajduje się we wniosku).

 

Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów należy złożyć do OKE w Krakowie nie później niż do dnia 31 grudnia.

 
 

 Dla zainteresowanych:

*   Tematy prezentacji na ustnym egzaminie z jezyka polskiego 2014/2015